estudis

El Programa “Adaptació funcional de la llar de les persones grans i/o dependents” durant l’any 2012: Avaluació del seu impacte social i econòmic

Universitat de Barcelona · Riskcenter · Centre de Vida Independent
Amb la col·laboració de: Ajuntament de Barcelona · Fundació Vila Casas
Any de publicació: 2014

La base d’estudi és el seguiment que ha fet l’equip de recerca de la Universitat de Barcelona amb el Centre de Vida Independent i l’Ajuntament de Barcelona, del Programa d’adaptació funcional de la llar de persones grans amb dependència. Aquest programa té com a objectiu millorar la qualitat de vida de persones grans que viuen de forma autònoma.

Hi ha determinades accions preventives que poden retardar l’entrada en situació de dependència, o en majors graus de dependència, en les persones d’edat avançada. Aquestes actuacions consisteixen en millores de seguretat a la llar i en la introducció d’eines mecàniques que ajuden al desenvolupament autònom de les activitats quotidianes.

En el programa se seleccionen persones grans (majoritàriament que viuen soles) i que tenen dificultats de mobilitat dins de casa o un risc elevat de desenvolupar o incrementar els problemes de dependència. […]

Anàlisi cost-benefici del projecte pilot: Adaptant-nos a casa per a persones amb discapacitat adquirida

Universitat de Barcelona · Riskcenter · Centre de Vida Independent
Amb la col·laboració de: Ajuntament de Barcelona · Consorci Sanitari de Barcelona
Any de publicació: 2015

L’objectiu del projecte pilot “Adaptant-nos a casa” és atendre a persones amb una discapacitat adquirida derivada de situacions sobrevingudes (fonamentalment ictus lleus i moderats, accidents traumàtics, polineuropaties i malalties neuromusculars degeneratives), que estan sent ateses en un centre sanitari (ingressades i/o que estan a la llar fent rehabilitació), i que no disposen de l’adaptació de la llar necessària per abordar la nova situació. La discapacitat deriva en limitacions per portar a terme les activitats bàsiques de la vida diària, i el projecte persegueix la prestació i instal·lació de productes de suport que ajudin a realitzar-les. Així mateix s’ofereix l’assessorament i la formació necessària per garantir el bon ús dels productes per part dels beneficiaris i els seus cuidadors. La finalitat del projecte és que les persones amb discapacitat adquirida puguin viure a casa seva amb el màxim d’autonomia i seguretat.

El projecte va ser desenvolupat entre setembre de 2013 i juliol de 2015, des de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, a proposta del Centre de Vida Independent i en col·laboració amb el Consorci Sanitari de Barcelona.

El programa "Adaptació Funcional de la Llar per a persones grans i/o dependents" durant l'any 2013: Avaluació del seu impacte social i econòmic. Prevenció de caigudes.

Universitat de Barcelona · Riskcenter · Centre de Vida Independent
Amb la col·laboració de: Ajuntament de Barcelona
Any de publicació: 2015

La base d’estudi és el seguiment que ha fet l’equip de recerca de la Universitat de Barcelona amb el Centre de Vida Independent i l’Ajuntament de Barcelona, del Programa d’adaptació funcional de la llar de persones grans amb dependència durant l’any 2013 Com ja sabem, aquest programa te com a objectiu millorar la qualitat de vida de persones grans que viuen soles a casa o amb una persona dependent.

En l’estudi es continua amb la investigació ja realitzada amb les dades del 2012 analitzant l’efecte que determinades accions preventives poden tenir en retardar l’entrada en situació de dependència, o en majors graus de dependència en persones d’edat avançada.

Les actuacions consisteixen en millores de seguretat a la llar, i en la introducció de productes de suport que ajuden al desenvolupament autònom de les activitats quotidianes. Amb les dades del 2013 es realitza una anàlisi cost benefici del Programa tenint en compte no solament la reducció esperada en les necessitats d’ajudes de terceres persones com a conseqüència de les activitats realitzades, sinó també tenint en compte la reducció en el nombre esperat del nombre de caigudes en la llar que sofririen els nostres majors.

Evolució del Programa "Adaptació Funcional de la Llar de les Persones Grans i/o depenents". Anàlisi estadística i econòmica (enfocament cost-benefici). Període 2012-2017.

Universitat de Barcelona · Riskcenter · Centre de Vida Independent
Amb la col·laboració de: Ajuntament de Barcelona · Fundación ONCE · Economía Social · Departament d’Afers Socials, Treball i Famílies · Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
Any de publicació: 2020

Entre els anys 2012 i 2017 el Centre de Vida Independent (a partir d’ara, CVI) va dur a terme 3294 accions en el marc del programa “Adaptació funcional de la llar per a persones grans i/o dependents”. El programa es va iniciar el 2011 en el marc de la col·laboració establerta entre els Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació de Vida Independent (AVI), amb l’objectiu de millorar la vida de la gent gran i de les persones que depenen del suport de terceres persones per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària. Des de 2012 el seguiment estadísticeconòmic del programa ha estat portat a terme per l’equip consolidat de recerca Riskcenter de la Universitat de Barcelona (Dr. Ramon Alemany Leira i Dra. Mercedes Ayuso Gutiérrez). Tot i que l’informe de resultats es centra en el període 2012-2017, el programa es continua duent a terme amb èxit a l’actualitat.