Misió i Visió AVI

Missió

L’ AVI té com a principal finalitat desenvolupar un treball assistencial amb les persones amb dependència i discapacitat, des del camp de les ajudes tècniques, la tecnologia i la domòtica des d’un model d’atenció multidisciplinària. Treballar per a la millora de l’autonomia de les persones dependents mitjançant la utilització de productes de suport i noves tecnologies.

Visió

Volem que l’AVI sigui una entitat de referència en l’atenció a persones  amb dependència, discapacitat i gent gran, així com en la formació dels professionals i en l’experiència, qualitat i excel·lència de servei.

Valors

 • Respecte al col•lectiu que atenem i les seves famílies
 • El treball en equip i en xarxa
 • L’ Ètica i la transparència en les nostres actuacions i en les pràctiques de bon govern.
 • Promou la igualtat d’oportunitats de les persones.
 • La Formació continuada
 • Dóna resposta a les necessitats de futur

Marc Legal

La igualtat és un principi bàsic i transversal que afecta tots els nostres àmbits de treball i és un objectiu clau en la política de recursos humans de l’entitat.

Marc Legal: Va ser registrada a l’any 2017 al Departament de Justícia al Registre d’Associació  amb el nº 34667 i, que regula les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423), d’1 de juliol.

L’any 2007 va obtenir el reconeixement  per l’Agència Tributària d’Entitat de caràcter Social  i exempta d’IVA.

Queda exclòs tot ànim de lucre.

Està Inscrita al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, com a GRUP D’INTERÈS NÚMERO DE CODI  781  (segons la llei de transparència).

Model d'entitat

 • Ser transparentes facilitando buena información, tanto sobre nuestros recursos (ingresos y gastos) como sobre nuestra actividad asociativa. Somos transparentes también en las actividades de representación, tanto políticas, como sociales e institucionales.
 • Potenciar el fortalecimiento asociativo que queremos apuntar es la renovación. Una renovación que apunta a las personas y a las posiciones de la junta directiva de la entidad: presidencias, coordinaciones, juntas, vocalías, etcétera. Se ha establecido sistemáticamente: limitaciones de mandatos, rotaciones entre cargos, renovación obligatoria y gradual de las juntas.
 • Incrementar el número de socios de la entidad.

Accions dutes a terme

 • Un cop a l’any es fa l’assemblea de socis, es presenta la memòria d’activitats, els balanç I compte de resultats I el pressupost de l’any en curs.
 • A la web es publica la memòria d’activitats, els balanç I compte de resultats I el pressupost de l’entitat. Es publiquen les enquestes de satisfacció de l’assistència i la formació
 • A la web estan penjats els estatuts de l’entitat i la composició de la junta directiva, el pla estratègic .
 • L’entitat ha incorporat a la junta i dins l’associació entitats referents de l’àmbit de la discapacitat i de la gent gran, complint amb l’objectiu marcat.

Política d'igualtat

 • En relació a la perspectiva de gènere. La junta Directiva de l’entitat està composada per 2 dones i 3 homes. La gerència i la direcció assistencial l’exerceixen dones. Una de les prioritats d’aquesta direcció és la treballar per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en relació a equiparació de sous, la conciliació de la vida personal amb la professional, Igualtat de drets. Les reunions i les activitats s’organitzen en horaris que permeten l’assistència i participació de les dones. No es permeten conductes masclistes tant en la junta directiva com en la mateixa associació i en el desenvolupament de totes les activitats que es fan. A l’hora d’organitzar activitats i projectes es tenen en compte les necessitats, interessos i propostes de les dones.
 • Es promou l’ús no sexista del llenguatge en els escrits que es realitzen a l’Associació. Es fomenta la incorporació de la perspectiva de gènere en els sistemes d’avaluació dels programes que desenvolupa l’entitat.
 • Comunicació interna i externa és inclusiva.
 • Obtenir una anàlisi detallada sobre l’àmbit de les persones grans amb dependència i de les persones cuidadores, tenint en compte la realitat específica de les dones i els homes per tal d’evitar qualsevol discriminació de gènere.
 • La direcció que determina la Política de Qualitat, els seus objectius i responsabilitats, implantant la planificació, el control, l’assegurament i la millora de la qualitat.
 • L’entitat disposa d’un Codi Ètic realitzat per les treballadores de l’entitat.

Junta directiva

 • Presidenta: Dra. Ma. Asunción Torrents
 • Secretària: Sra. Anna Guix
 • Tresorer: Sr. José Mario Ayuso
 • Vocal 1: Sra. Marian Pérez
 • Vocal 2: Sra. Eulália Cucurella
 
Contacte: administracio@avi-bcn.org

Socis i sòcies

 • Mutual Médica
 • Mutuam
 • Fundació Ictus
 • FATEC
 • Alzheimer Catalunya
 • Fundació Mutua de Propietarios
 • Persones físiques

Equip directiu

 • Gerent: Sandra Millet i Pi-Figueras
 • Directora: Lluïsa Pla i Massip
 
 
 
 
Contacte: sandra@cvi-bcn.org · lluisa@cvi-bcn.org · cvi@cvi-bcn.org

*Els membres de la Junta Directiva no reben cap prestació econòmica per la tasca que realitzen a l’Associació per la Vida Independent (AVI).