Assistència

L’assistència a persones amb dependència i/o discapacitades al llarg de la seva vida, serà completament personalitzada. La consideració global de diversos factors bio-psico-socials fan que mai no hi hagi dues situacions iguals i que, per tant, personalitzar l’assistència i les solucions ofertes sigui el principal factor d’èxit d’un servei.

Tipologia de visites en el CVI

 

Visita diagnòstica

És la visita que es duu a terme per l’equip multidisciplinari del centre. En aquesta visita es realitza l’entrevista amb la treballadora social i la posterior valoració dels productes de suport de la mà dels professionals més indicats. En acabar les diferents visites diagnòstiques, l’equip del CVI realitza un informe on s’especifiquen els productes que li facilitaran l’autonomia.

Visita orientativa

Visita que es fa als familiars dels usuaris perquè coneguin el centre i vegin algunes de les solucions que existeixen i així tenir una primera presa de contacte amb el centre.

Visita domiciliària

L’equip del CVI valora l’entorn real de la persona per poder ajustar les ajudes valorades i personalitzar el seu domicili.

Visita d’aprenentatge

Alguns productes de suport requereixen d’un aprenentatge per a la seva utilització i manipulació. Un exemple d’elles serien les grues, el CVI realitza aquestes visites per poder assessorar els usuaris, familiars i cuidadors de les persones.

Projectes

El “Programa d’Adaptació Funcional de la Llar” rep el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

La subvenció atorgada és amb  càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de l’àmbit de polítiques socials. El programa consisteix en dur a terme diferents intervencions al domicili de les persones grans amb dependència i / o amb discapacitat per millorar aspectes com les condicions d’habitabilitat, d’autonomia personal i l’accessibilitat, així com la

Llegir més »

Presentem el projecte “Torna a casa” a CinfaSalud.

Aquest projecte està adreçat a persones ingressades en centres sanitaris (hospitals i centres sociosanitaris) de la demarcació de Barcelona, que haguin patit una discapacitat sobrevinguda i que a l’hora de retornar al seu domicili, no disposen dels recursos econòmics per fer front a les despeses que suposa una l’adaptació funcional de la seva llar, per millorar la autonomia, la seguretat

Llegir més »