Assistència

L’assistència a persones amb dependència i/o discapacitades al llarg de la seva vida, serà completament personalitzada. La consideració global de diversos factors bio-psico-socials fan que mai no hi hagi dues situacions iguals i que, per tant, personalitzar l’assistència i les solucions ofertes sigui el principal factor d’èxit d’un servei.

Tipologia de visites en el CVI

Visita diagnòstica

És la visita que es duu a terme per l’equip multidisciplinari del centre. En aquesta visita es realitza l’entrevista amb la treballadora social i la posterior valoració dels productes de suport de la mà dels professionals més indicats. En acabar les diferents visites diagnòstiques, l’equip del CVI realitza un informe on s’especifiquen els productes que li facilitaran l’autonomia.

Visita orientativa

Visita que es fa als familiars dels usuaris perquè coneguin el centre i vegin algunes de les solucions que existeixen i així tenir una primera presa de contacte amb el centre.

Visita domiciliària

L’equip del CVI valora l’entorn real de la persona per poder ajustar les ajudes valorades i personalitzar el seu domicili.

Visita d’aprenentatge

Alguns productes de suport requereixen d’un aprenentatge per a la seva utilització i manipulació. Un exemple d’elles serien les grues, el CVI realitza aquestes visites per poder assessorar els usuaris, familiars i cuidadors de les persones.

Projectes