Validació i ampliació del projecte de recerca del control d’entorn i comunicació mòbil (CECOM)

S’ha realitzat el següent treball:

El CVI va deixar molt clara la necessitat que tenien per controlar de forma accessible el màxim nombre d’elements de la casa. Això es va traduir en els requisits de disseny:

– Ha de permetre controlar la major part d’aplicacions possible de la casa.

– Ha de tenir una interfície gràfica fàcil d’utilitzar per persones discapacitades.

– Ha de tenir una interfície gràfica adaptable segons la deficiència i necessitats del pacient.

Per satisfer aquests requisits ha estat necessari elaborar un dispositiu maquinari per al control d’aparells multimèdia des de la mateixa aplicació i així augmentar el ventall de dispositius que es puguin controlar. La necessitat d’aquest dispositiu ha afegit, per part de la UPC, nous requisits tècnics que hauria de complir, aquests són:

– Ha de poder enviar per infrarojos les ordres a cada dispositiu directament al receptor de l’aparell.

– S’ha de poder controlar sense fils via IP

– Deu tenir quatre sortides d’infrarojos com a mínim.

– Donada l’existència d’un extensor Logitech, que compleix una funció semblant però únicament amb els seus comandaments a distància i que també posseeix quatre sortides d’infrarojos que van directament al receptor, cal que el nostre dispositiu pugui multiplexar els senyals de l’extensor Logitech i les del nostre dispositiu perquè surtin per la mateixa sortida.

– Ha d’indicar, a través de LEDs per exemple, informació de l’estat del dispositiu en cada moment.

Complerts aquests requisits, un esquema senzill del que podria ser el dispositiu requerit seria el de la figura següent:

Per donar una visió més global, la funció del extensor Logitech que existeix en el CVI actualment queda perfectament reflectit en el següent esquema:

 

En l’esquema següent es representen els mateixos dispositius que a la figura anterior més els que participarien en el funcionament de l’extensor a realitzar. Es pot apreciar doncs com des d’un mòbil convencional es pot mantenir una comunicació amb l’extensor mitjançant l’encaminador WiFi present en qualsevol casa. Aquest encaminador envia les ordres als dispositius a través d’un cable amb un LED infraroig a la punta directament situat en el receptor infraroig: