INICI DEL PROGRAMA D’ADAPTACIÓ FUNCIONAL A LA LLAR 2013

Aquest programa consisteix en dur a terme diferents intervencions en el domicili de les  persones grans amb dependència i/o discapacitades per millorar aspectes com les condicions  d’habitabilitat, d’autonomia personal i l’accessibilitat, així com la seguretat. S’adreça a persones  grans majors de 65 anys amb dificultats per la realització de les activitats de la vida diària, i es prioritza aquells casos de persones que viuen soles o amb un altre persona dependent, amb  escàs suport social i recursos econòmics limitats.  L’entitat és l’encarregada de fer un estudi i valoració individualitzat de les necessitats de cada  persona i de dissenyar i executar diverses obres per facilitar l’autonomia de la persona a la  seva pròpia llar, com col·locació de passamans, rampes i d’altres adaptacions que permetin la  mobilitat de la persona, i si s’escau diferents tipus d’arranjaments. En aquells casos que la situació de la persona usuària ho permeti, se li oferirà realitzar una  visita al Centre de Vida Independent, situat a la seu de l’associació, a fi de poder valorar in situ,  els tipus de productes de suport (ajuts tècnics) i/o arranjaments per la llar que poden servir per  millorar la seva autonomia personal en el seu domicili. Les intervencions  no tenen  cap cost econòmic per al benecifiari. 

Aquest programa es desenvolupa gràcies al Conveni establert  amb l’ajuntament de Barcelona, el suport de la Fundació Ma. Francisca de Roviralta, i la Fundació Naccari Rava i la Fundació Celso Costa.

Deixeu un comentari