Apadrina a persones amb dependència per a l’adaptació funcional de la seva llar

La nostra entitat veient les dificultats que presenten les persones amb dependència i/o discapacitat que viuen soles o amb una altre persona amb dependència (amb manca de recursos econòmics), vol donar resposta a les seves necessitats aportant-los solucions per millorar la seva qualitat de vida.

Les persones apadrinades, se’ls proveirà, mitjançant la  seva valoració i la de la seva llar,  dels productes de suport, i en cas necessari es faran arranjaments per adaptar el seu entorn, perquè puguin realitzar les activitats de la vida diària de forma autònoma i segura dins la seva llar. Quan l’autonomia no sigui possible s’ajudarà a la descàrrega de la persona cuidadora/familiar. És important tenir en compte a les  persones cuidadores, ja que que diverses investigacions han demostrat que freqüentment tenen major risc de desenvolupar depressió i altres malalties, per tant en el moment de fer la valoració tindrem molt en compte facilitar al màxim  la seva tasca.

Les solucions de l’ Adaptació Funcional a la Llar no són universals, no responen a la idea d’Accessibilitat Universal, sinó a les necessitats concretes de cada persona en concret. Es necessari que un /una professional valori a la persona recomani i que ensenyi a utilitzar-los adequadament.

APADRINAR  és una de les formes de col·laboració més eficients,  ja que l’ aportació beneficia  directament a la persona i  el seu entorn  social i de salut.

RESUM DEL PROJECTE.docx

DONATIUS

Deixeu un comentari