El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha atorgat una subvenció a l’AVI per a la realització d’un projecte “Singulars”.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en concret la  Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, ha atorgat uns subvenció a l’AVI, per a la realització d’un  projecte singulars, corresponent a la xarxa d’ateneus cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme 2018.

El projecte està destinar a realitzar actuacions destinades a l’enfortiment empresarial, adaptació de les TIC i implantació de Plans de comunicació. La necessitat social derivada de l’envelliment de la població unida a un nou marc normatiu que fomenta el suport a l’autonomia personal i atenció a la dependència requereix dur a terme solucions adreçades al col·lectiu de les persones grans. Aquest col·lectiu esdevé un grup d’alt risc social, ja que en molts casos disposa escassos recursos, pateix uns nivells majors de dependència i suporta un grau més elevat de cronicitat en termes de salut. A més, es tracta de persones que majoritàriament resideixen soles o en nuclis de convivència formats per altres persones grans, en habitatges poc adaptats i amb barreres arquitectòniques que impedeixen o dificulten la seva autonomia personal.

Deixeu un comentari