LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE ” VUIRE A CASA AMB SUPORT”

El PROJECTE VIURE A CASA,  el dividim ambdues activitats disn l’àmbit de Benestar Social:
1. Assistencial
2. Tallers amb suport per a persones amb discapacitat i/o dependència sobrevinguda

1. ASSISTENCIAL vol donar resposta a les demandes de les persones amb dependència i/o amb discapacitat, que presenten dificultats per viure a casa seva i realitzar les activitats de la vida diària. Oferir a aquest col•lectiu, l’assessorament d’intervenció amb visites de valoració al CVI i a la llar de la persona, visites d’aprenentatge i seguiment de les intervencions, tant en productes de suport com d’ accessibilitat a la llar, per garantir que s’han millorat les habilitats de l’usuari, la seguretat i l’autonomia.
Aquest any continua havent la demanda d’aquest servei, per aquest motiu sol•licitem a la Diputació de Barcelona una subvenció econòmica que sufragi una part d’aquest servei amb l’objectiu principal:

• Procurar la millor qualitat de vida de la persona amb dependència o amb discapacitat de la demarcació de Barcelona, a la pròpia llar i propiciar la seva integració social en l’entorn comunitari.

2. TALLER DE CUINA:
Cuinant els participants recuperen autonomia en l’exercici de les activitats de la vida diària d’una manera lúdica i fora de l’entorn hospitalari.
Hi ha moltes persones que han patit discapacitat que poden dur a terme activitats de vida diària, sempre que se li ensenyi amb la tècnica adequada. Cal evitar la tendència d’algunes persones adultes (família, professionals, amistats …) a sobreprotegir a la persona afectada, impedint l’aprenentatge i realització de certes habilitats. Per a la persona és important realitzar les mateixes activitats que feia abans de patir-la, sentir-se autònom, i independent ja que els revertirà a una major autoestima i en una major integració i inclusió posterior.

La cuina és en si mateixa una activitat que s’ha de contemplar des de dues dimensions:
– D’una banda ens trobem amb la cuina com una pràctica més utilitarista, més bàsica, amb una funció purament alimentària; la cuina com una activitat de la vida diària.
– D’altra banda s’observarà la dimensió més simbòlica d’aquesta activitat, “la vessant socialitzadora de la comensalitat”, ja que dia a dia ens vam reunir al voltant d’una taula amb diferents motius; amb amics, amb família, fins i tot en l’àmbit laboral.de persona usuària
Aquestes dues dimensions converteixen la cuina en una eina terapèutica excel•lent per incidir en el benestar de persones que han patit una dependència i/o discapacitat adquirida.

Deixeu un comentari